Drank & Drugbeleid

Enkele begrippen

 • Drugs: producten die effect hebben op gevoelsbeleving, gedrag, waarneming en/of bewustzijn. Producten die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken, of die verschillende dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben. Dit effect kan ook ruimer geïnterpreteerd worden dan de nawerking op zich, bijvoorbeeld sociaal, fysisch, juridisch, financieel, … . Dit kan voor alle vormen van gebruik gelden. Inname van medicatie voorgeschreven door medisch personeel of door ouders op de medische fiche vormt geen onderdeel van dit drugsbeleid, indien niet meer dan de voorgeschreven hoeveelheid (door medisch personeel en/of bijsluiter) wordt ingenomen.
 • Onder “harddrugs” wordt begrepen: de drugs die reeds bij kleine hoeveelheid een sterke psychische of lichamelijke afhankelijkheid veroorzaken of die verschillende dagen na gebruik nog een effect kunnen hebben. Overige drugs vallen onder de categorie “softdrugs”.
 • Legale drugs = tabakswaren, alcohol, pre mix (Breezer,…), …
 • Illegale drugs = alle producten die bij wet verboden zijn.
 • Gebruik van drugs = gebruik, bezit of dealen van drugs.
 • Schorsing = uitsluiting van de vergaderingen, weekends, scoutsactiviteiten, geldactiviteiten,… Een schorsing gebeurt steeds volgens de spelregels van het “organisatorische handboek” van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • Vapen, dampen en het gebruik van elektronische sigaretten zijn onderhevig aan het beleid omtrent tabak. Alle regels die gelden voor tabak gelden dus ook voor deze vorm van roken ongeacht wat de vulling van de elektronische sigaret is.

Wanneer geldt het drugsbeleid

Elk moment dat er een associatie kan gemaakt worden met Scouts Hemiksem (“in scoutsverband”). Dit omvat onder anderen:

 • het dragen van een scoutshemd, scoutsdas, Scouts Hemiksem-T-shirt en/of Scouts en Gidsen Vlaanderen- of Scouts Hemiksem-trui
 • zich bevinden in de ruime omgeving van de scoutslokalen of verblijfplaats (bijv. kamp- of weekendterrein)
 • voor, tijdens en kort na activiteiten met leden en/of ouders
 • enz… .

Er bestaan uitzonderingen hieronder vermeld bij het respectievelijk hoofdstuk.

Kapoenen en Welpen

Alcohol, tabak, softdrugs en harddrugs zijn in alle mogelijke vormen verboden voor de leden van deze takken.
Sanctie: Onmiddellijke uitsluiting uit Scouts Hemiksem en melding aan de ouders van het lid.

Jongverkenners

Alcohol, tabak, softdrugs en harddrugs zijn in alle mogelijke vormen verboden voor de leden van deze takken.
Sanctie:

 • Alcohol & tabak: Bij overtreding worden de ouders ingelicht en er volgt een gesprek tussen de leiding en het lid. Vanaf 2de overtreding volgt er een onmiddellijke schorsing van 2 weken, per herhaling wordt de schorsing verdubbeld.
 • Hard/softdrugs: Onmiddellijke uitsluiting uit Scouts Hemiksem. De ouders van het lid worden ingelicht.

Verkenners

 • Alcohol
  • Tijdens de activiteiten, alsook in scoutsuniform geldt er een alcoholverbod voor alle leden.
  • Als uitzondering hierop mág de leiding tijdens bartime of na de activiteit de leden pils aanbieden,mits:
   • Vanaf 16+ geldt 2de jaars hebben recht op 2 licht-alcoholische dranken ;3de jaars hebben recht op 3 licht-alcoholische dranken.
   • Tevens moet er frisdranken ter beschikking worden gesteld.
   • De leiding oog heeft voor het eventuele ontstaan van groepsdruk en hierop zo nodig gepast reageert.

Sanctie: Bij 1ste overtreding volgt een gesprek met de leiding i.v.m. alcoholgebruik. Bij een 2de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht. Bij een 3de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht en volgt een schorsing van 2 weken. Bij elke volgende overtreding worden de ouders ingelicht en wordt de schorsing telkens verdubbeld tot 4,8,16,… weken .

 • Tabak

Er geldt een algemeen rookverbod in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband. Uitzonderingen hierop kunnen enkel mits:

 • het lid de wettelijke leeftijd om te mogen roken heeft bereikt
 • én hij de toelating van de ouders en leiding heeft verkregen
 • én op een tijdstip en locatie die door de leiding wordt bepaald, uit het zicht van de andere leden.

Sanctie: Bij 1ste overtreding volgt een gesprek met de leiding i.v.m. druggebruik. Bij een 2de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht. Bij een 3de overtreding worden de ouders van het lid ingelicht en volgt een schorsing van 2 weken. Bij elke volgende overtreding worden de ouders ingelicht en wordt de schorsing telkens verdubbeld tot 4,8,16,… weken.

 • Softdrugs

Er geldt een algemeen verbod op het bezit en gebruik van softdrugs in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband.

Sanctie:

 • 1e overtreding: de ouders van het lid worden ingelicht, en volgt er een onmiddellijke schorsing van 2weken
 • 2e overtreding: de ouders van het lid worden ingelicht, en volgt er een onmiddellijke schorsing van 4weken
 • Verdere overtreding: de ouders van het lid worden ingelicht, en volgt er en onmiddellijke uitsluiting uit Scouts Hemiksem.
 • Harddrugs

Er geldt een algemeen verbod op het bezit en gebruik van harddrugs in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband.
Sanctie: Onmiddellijke uitsluiting uit scouts Hemiksem. De ouders van het lid worden ingelicht.

Jins 

 • Alcohol & tabak

Een alcoholbeleid voor de jintak wordt afgesproken tussen jins en hun begeleiding onderling in het begin van het werkingsjaar, en wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de groepsleiding. 

Drinken in uniform is te allen tijden verboden buiten het lokaal in scouts uniform, behoudens genoemde uitzonderingen in dit verdere document. 

 • Soft/harddrugs

Dezelfde regels en sancties als deze voor leiding zijn van toepassing. Bovendien gebruiken jins en leden uit een jongere tak onder geen enkele omstandigheid softdrugs in mekaars bijzijn. Deze regel geldt ook buiten scoutsverband.

Leiding 

 • Alcohol

Er geldt een alcoholverbod (alle leiding is 100% nuchter) op volgende momenten: 

 • Voor- en tijdens vergaderingen met leden 
 • Tijdens geldactiviteiten van de eigen tak of groep 
 • Tijdens ledenweekends en kampen, totdat de leden te slapen zijn gelegd. 
 • Bij het dragen van een T-shirt, hemd, das en/of trui van Scouts Hemiksem in het openbaar
 • Dronken/ onder invloed weg rijden vanuit het scoutslokaal met de auto is ten strengste verboden.

Uitzonderingen:

  • Jintak: leiding en jins volgen hun eigen alcoholbeleid dat op planningsweekend afgesproken is en werd goedgekeurd door de groepsleiding. 
  • Op kamp/weekend wordt er elke avond minstens 1 BOB (persoon met rijbewijs dat ten allen tijden 100% nuchter is) aangesteld. Alle leiders blijven echter dag en nacht verantwoordelijk voor hun leden, zij passen hun drankgebruik hiernaar aan. 
  • Tijdens de ‘Nacht van de jeugdbeweging’, planningsweekends, en wanneer alle eigen leden huiswaarts zijn, mogen alcoholische consumpties genuttigd worden. Bij contactmomenten met ouders (o.a. doemee en huisbezoeken) is dit tevens toegelaten wanneer het spontaan door  de ouders wordt aangeboden. 
  • Tijdens groepsweekends (o.a. vader-zoonweekend) mag alcohol worden genuttigd nadat de kapoenen, welpen en jongverkenners te slapen zijn gelegd.  
Wanneer een leiding een lid drank aanbied boven de normen die eerder in dit beleid werden vastgelegd dan zal de  leiding in kwestie een sanctie opgelegd krijgen door de groepsraad en zal hij klein evenement organiseren.

 

Sancties:

 •  Algemeen: Bij een eerste overtreding wordt de voltallige leidingsploeg getrakteerd op een drankje. Bij een volgende overtreding(en) wordt er door de groepsraad over een sanctie beslist. 
 •  Specifiek: (de algemene sanctie geldt hierbij niet) 
  •  Drinken in uniform: er wordt onmiddellijk verzocht het uniform uit te doen, of niet alcoholische dranken te nuttigen. 
  •  Ontbreken van BOB: sanctie wordt bepaald door de groepsleiding. 
 • Tabak 

Roken is verboden: 

 • In scoutsuniform in publieke ruimtes 
 • Tijdens activiteiten van 14u tot 17u. 
 • In het bijzijn van leden, zowel binnen- als buiten scoutsverband. 
 • Roken is toegelaten, mits afgezonderd van leden, in beperkte mate en in de buitenlucht: 
  • Weekends 
  • Kampen 
  • Bij vergaderingen langer dan 3 uur is het toegelaten één sigaret te gaan roken, dit enkel indien de volledige tak ermee instemt dat het dat ogenblik mogelijk is. 

Sancties:

Bij een eerste overtreding wordt de voltallige leidingsploeg getrakteerd op een drankje. Bij een volgende overtreding(en) wordt er door de groepsraad over een sanctie beslist. 

 • Softdrugs

Het (stilzwijgend toelaten van-) bezitten, gebruiken of voorbereiden van softdrugs (bijv. joint rollen), is verboden in volgende gevallen: 

 • in scoutsverband 
 • in scoutsuniform (Scouts Hemiksem T-shirt, trui, hemd en/of das) 
 • in de ruime buurt van het scoutslokaal 
 • in het bijzijn of van, of tezamen met leden (inclusief jins), zowel binnen- als buiten de scouts

Sancties

 • Het gebruik van softdrugs met- of in bijzijn van leden: 
  • de ouders van het lid worden op de hoogte gesteld
  • de leider in kwestie wordt bij een eerste overtreding onmiddellijk 4 weken geschorst. Bij een 2de overtreding volgt er een onmiddellijke uitsluiting van scouts Hemiksem. 
 • In alle andere gevallen: 
  • 1ste overtreding: de voltallige leidingsploeg wordt getrakteerd op een drankje. 
  • Vanaf 2de overtreding: een sanctie wordt bepaald door de groepsraad. 
 • Harddrugs

Harddrugs zijn te allen tijden verboden: 

 • in (al-dan-niet ogenschijnlijk-) scoutsverband 
 • buiten scoutsverband tezamen met- of in het bijzijn van leden. 

Sanctie:

Onmiddellijke uitsluiting uit scouts Hemiksem.  

 • Dealen of delen gelinkt aan de scouts 

Dealen en delen van drugs (d.i. het leveren van drugs respectievelijk met- en zonder winstoogmerk) is verboden: tussen leden onderling 

 • tussen leiding en leden 
 • tussen leiding onderling in (al-dan-niet ogenschijnlijk) scoutsverband 

Sancties:

 • Bij delen of dealen door leden onderling, of leiding onderling in (al-dan-niet ogenschijnlijk) scoutsverband: o de ouders van de betrokkenen worden ingelicht door de groepsleiding. Als het over een lid gaat, zal dit samen met de takleiding gebeuren. 
 • Er volgt een gesprek met de groeps- of takleiding, de ouders en de betrokkene. 
 • Er volgt steeds een schorsing van onbepaalde duur. Na een evaluatiegesprek tussen de betrokkene en tak- of groepsleiding kan de schorsing eventueel worden opgeheven, maar dit ten vroegste na 4 weken en mits goedkeuring van de groepsraad. 
 • Bij delen of dealen van leiding aan leden: 
  • Onmiddellijke en definitieve uitsluiting uit Scouts Hemiksem 

Opvolging en sanctionering door de groepsraad 

Overtredingen:  

 • Overtredingen blijven 2 jaar geldig. 
 • Deze worden opgevolgd door de groepsleiding. 
 • Bij overtredingen door een groepsleider wordt dit besproken op de groepsraad, en indien nodig worden de districtscommissarissen hierbij betrokken. 
 • Ouders hebben het recht het aantal overtredingen van hun zoon op te vragen. 
 • De groepsraad heeft de macht om extra sancties op te leggen welke verder gaan dan dit document oplegt. De takraad heeft het recht om leden te schorsen in overleg met de groepsleiding. 
 • Als niemand de fout opzich neemt wordt de volledige groep gestraft. Beslissing op de groepsraad.  

Preventie 

Preventief werken is minstens even belangrijk als het opstellen van regels en sancties. Onderstaande organisaties bieden  veel informatie en bijstand:  

– VAD – Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen vzw 

– JAC’s of Jongerenadviescentra De Jongerenadviescentra 

– De Drugslijn 078/15.10.20